Trabzon Teknokent'e kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içerisinde Bölge çalışma işyeri sicil kaydı, SGK işyeri sicil kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyasını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılacak personelin bilgilerini (özgeçmiş, görev tanımları,işe başlama tarihleri, SGK işe giriş bildirgeleri ve 4691 sayılı Yasa muafiyetleri kapsamı dışında kalan diğer personel bilgileri (Kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) Teknopark A.Ş.'ye teslim edilmelidir.
Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.
Üniversitemiz öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim görevlilerini belirlemelidir. Öğretim üyeleri ile Trabzon Teknokent firmalarının projelerde buluşması ancak üniversite onayının alınmasından sonra mümkündür. Üniversitenin onayına sunulmak üzere Teknokent A.Ş. den temin edilebilecek üniversite öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ile ilgili formların doldurulması ve firma ile öğretim üyesi arasında yapılmış sözleşmenin bir kopyasını da eklenerek ilgili bölüm başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Teknopark A.Ş. tarafından firmaya bilgi verilmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi oldukça gelişmiş ve bir çoğu akredite edilmiş laboratuar ve araştırma merkezi imkânlarına sahip üniversitelerden biridir. Teknokent'e kabul edilen firmalar bu imkânlardan özel koşullarda yararlanabilme olanağına sahiptir. Laboratuar ve/veya araştırma merkezlerinden yararlanmayı arzu eden firmaların ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte talep edilmesi halinde Teknokent A.Ş. de yardımcı olmaktadır.
Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumluluğu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar Bölgedeki etkinlikler içerisinde geçerlidir.
Bölgeye kabul edilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'u kapsamında; I.Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. II.Münhasıran Bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. III.Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel internet mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır. IV. Bölgede yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilecek proje argümanları için gümrük vergisi istisnası uygulanır.