Teşvikler

Teknokent'te yer alan firmalara sağlanan destekler:

31/12/2023 tarihine kadar yazılım ve AR-GE' ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara gelir ve kurumlar vergisi istisnası

31/12/2023 tarihine kadar bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu  görevleri ile ilgili ücretleri için vergi istisnası

Kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde üretilen ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerine de katma değer vergisi istisnası

Teknokent' te görev alan ögretim elemanları:

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Öğretim elemanları Teknokent'te faaliyet gösteren firmalarda Tam zamanlı aylıklı/aylıksız, Yarı zamanlı yada mesai süresi dışında çalışabilirler; Danışmanlık yapabilirler.

Görevlendirilen öğretim elemanlarının kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.

Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölge içerisinde elde edecekleri gelirler, Gelir vergisinden muaf olup, aynı zamanda üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

BİLİŞİM TEŞVİKLERİ 
Hazine Müstaşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nurşen Demirbilek, bilişim sektörü teşviklerini anlattı. Bilişim Şehri Yalova Projesi kapsamında 22 Aralık 2001 Cumartesi günü Yalova Belediyesi Meclis salonlarında düzenlenen panelde Demirbilek, Hazine Müşteşarlığı tarafından sağlanan yatırım fonları ile KOBİ'leri teşvik fonlarının nasıl alınacağı, faiz oranları ve miktarları hakkında bilgi verdi.

Demirbilek, bilişim sektörünü desteklemek için “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında 21.12.2000 tarih ve 2000/1821 sayılı Karar” ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında 21.12.2000 tarih ve 2000/1822 sayılı Karar” bulunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu

Yatırmların Desteklenmesinde Asgari Yatırım Tutarı Olarak Saptanan Miktarlar:

•  Kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası,

•  Normal yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası,

•  Gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 600 milyar Türk Lirası.


Sağlanan Destekler:

•  Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası: Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır. 
•  Yatırım İndirimi: Yazılım geliştirme ve ar-ge yatırımları için uygulanacak yatırım indirimi oranı %100'dür 
•  Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmektedir. 
•  Vergi Resim ve Harç İstisnası: Yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 10.000 ABD Doları tutarında ihracat yapılacağına dair taahhütte bulunulması gerekmektedir. 
•  Fon'dan Kredi Tahsisi: Fon'dan; ar-ge yatırımları ile teknoparklarda yapılacak yazılım geliştirme yatırımlar için yatırım kredisi tahsisi yapılabilmektedir. 
Kredinin Tahsis Edilebilmesi için;

1. Yatırıma ilişkin fizibilite raporunun Müsteşarlığa ibraz edilmesi,

2. Yatırımcı tarafından edinilmiş varsa fikri mülkiyet haklarına ilişkin belgenin ibraz edilmesi,

3. Aynı yatırım için başka bir kamu kuruluşundan nakdi devlet desteği alınmamış olması gerekiyor.

Kredilerin Kapsamı:

Teknoparklarda yapılacak yazılım geliştirme yatırımları için gerekli makine ve teçhizat harcaması ile yazılım giderleri Fon kaynaklarından kredilendirilebilir. Bu kapsamda kredilendirilecek makine ve teçhizatın yeni olması gerekmektedir.


Fon Kaynaklı Kredinin Miktarı, Vadesi ve Faizi:

Bu kapsamda değerlendirilen harcamaların en fazla %50'sine kadar olan kısmı Fon'un imkanları çerçevesinde kredilendirilebilmektedir. Her bir proje için Fon kaynaklarından tahsis edilebilecek kredi miktarı en fazla 250 milyar Türk Lirası'dır.

Fon kaynaklarından tahsis edilecek kredi, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadelidir.

Kredinin faiz oranı %15'dir.

Tahsis edilecek Fon kaynaklı kredinin %50'si avans olarak, bakiye ise hakediş esasına göre ödenir. Verilen avans altı ay içinde hakedişlerden mahsup edilerek kapatılır.

Fon kaynaklı kredilerde aracı banka olarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
ve Sınai Yatırım Bankası ile kredi kullandırılıyor.

KOBİ Teşvik Mevzuatı:

Yazılım geliştirme yatırımları, 2000/1822 sayılı Karar ile “Yazılım geliştirme yatırımları” KOBİ yatırımları kapsamına alınmıştır.

KOBİ'lerin; Makine ve teçhizat harcamalarının, hammadde ve işletme malzemesi alımlarının desteklenmesi amacıyla Müsteşarlıkça KOBİ teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

KOBİ teşvik belgesine konu makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik 400 milyar Türk Lirasını aşmayan yatırımlar destek unsurlarından yararlanabilmektedirler.

KOBİ teşvik belgesi için yatırımcı tarafından ilk başvuru Türkiye Halk Bankasının şubelerine yapılmakta ve yatırımcı adına Müsteşarlığa müracaat, aracı banka tarafından yapılmaktadır.

KOBİ teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için bir (1) yıl süre verilmektedir. Bu süre içinde tamamlanamayan yatırımlarla ilgili olarak bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 12 ay ek süre doğrudan aracı banka tarafından verilecektir.

KOBİ'lerin Yararlanabileceği Destekler:

1. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

2. Yatırım indirimi,

3. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,

4. Vergi, resim ve harç istisnası: Yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 1.000 ABD Doları tutarında ihracat yapılacağına dair aracı bankaya taahhütte bulunulması gerekmektedir.

5. Fondan kredi tahsisi: Yazılım geliştirme yatırımları için tahsis edilecek yatırım kredisi miktarı, sabit yatırım tutarının;

? Kalkınmada öncelikli yörelerde %40'ı,

? Normal yörelerde %30'u,

? Gelişmiş yörelerde %20'si kadardır.

İşletme Kredisi:

Yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi kullanılması halinde; hammadde ve işletme malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesini teminen, sabit yatırım tutarının %20'sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilmekte ve bu miktar 80 milyar Türk Lirası ile sınırlı olmakta. Yazılım geliştirme yatırımları için tahsis edilecek yatırım kredisi miktarı, sabit yatırım tutarının;

•  Kalkınmada öncelikli yörelerde %40'ı,

•  Normal yörelerde %30'u,

•  Gelişmiş yörelerde %20'si kadardır.

İşletme Kredisi (2):

Sadece işletme kredisi kullandırılması halinde ise Fon'dan tahsis edilebilecek azami kredi tutarı, 35 milyar Türk Lirasıdır.

Yatırım Kredilerinin faiz oranları ve vadesi

KOBİ'lere Fon kaynaklarından kullandırılan yatırım kredilerinin faiz oranları;

•  Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,

•  Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda %15'tir.


İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranları;

•  Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %15,

•  Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda %25'tir.

KOBİ'lere kullandırılacak Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl, işletme kredilerinde 2 yıldır. Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem uygulanmaktadır.

Diğer hususlar:

Münhasıran KOBİ'lere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve bu fonları ortaklarına dağıtmayan kuruluşlardır.

Kredi garanti kuruluşlarının bir takvim yılı içinde KOBİ teşvik belgeli yatırımlar için üstlendikleri garanti/kefalet dolayısıyla bankalara ödemek zorunda kaldıkları toplam tazmin tutarlarının %50'si Fondan karşılanabilecektir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımlarına ortak olmak suretiyle finansman desteği sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş işletmelerdir.

KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerine, bir önceki yılda KOBİ'lere iştirak edilen sermaye payının belirli bir kısmı, aracı bankalar kanalıyla yıllık en fazla 600 milyar Türk Lirasına kadar Fon'dan kredilendirilecektir.