Teknokent Nedir?

TEKNOPARK 1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan bir modeldir. Bu model Dünya’da Üniversite Sanayi işbirliğini sağlama konusundaki en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülke, teknoparkları teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görülmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına borçlu olduğu görülmektedir.

Teknoparklar, büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılmaktadırlar.  Bilim parkı, araştırma parkı, endüstri parkı, teknokent, teknopolis kullanılan isimlerden bazılarıdır.

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknopark; Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

Ülkemizde TEKNOPARK yapılanması, 26.06.2001 tarihinde kabul edilip, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGBK), ile gerçekleşmiştir. Bu yapılanma, Türkiye’nin teknolojide yeni bir çığır açması fırsatlarını bünyesinde barındıran ciddi bir hamledir. Bu şekilde Türk sanayicisi bilgi toplumuna ve teknolojik devrime ayak uydurma imkânına kavuşacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (TGB Yön) de, bu konuda ayrıntılı hükümlere yer vermektedir.

TEKNLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Bölgenin Tanımı
4691 sayılı Kanun, Teknoloji Geliştirme Bölgesini şu şekilde tanımlamaktadır:
“Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı” (m.3/b).
Burada, ekonomik kalkınmanın motoru sayılan üniversite-sanayi işbirliğinin vurgulandığını, teknik bilgi ve ileri teknoloji üretiminin hedeflendiğini ve üretimde AR-GE çalışmalarının teşvik edildiğini görmekteyiz.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi, olmazsa olmazlarındandır. Bu öğeler;
1. Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü,
2. Yeterli bilgi birikimi,
3. Yeterli finansal kaynak,
4. Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak.

Teknoloji geliştirmede, bu öğeler doğrultusunda Dünya’da birçok yöntemle birliktelik denenmiş olup;  Bunlardan en verimlisinin TEKNOPARK modeli sayesinde, Üniversite-Araştırma kurum ve kuruluşları-Kamu Ar-Ge merkezleri ile sanayi arasında sağlanan diyalogla olmuş birlikteliktir.

TEKNOKENTLERİN HEDEFLERİ

1.    Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretimine yol vererek, bu tarz ürünlerde dışabağımlılığı azaltmak, ihracat oranını artırmak.
2.    Yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek.
3.    Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.
4.    Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.
5.    AR-GE  ağırlıklı  faaliyetlerle  bölgesel  ve  yerel  ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak, yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek.
6.    Bölgeye dışarıdan yatırımlar çekmek.
7.    Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek.
8.    Kompakt ve düzenli planlanmış yaşam yerleşkelerinin oluşmasına öncülük etmek.
9.    Bulundukları çevre için modernizasyon ve gayrimenkul değerlendirici etki yaratmak, refah düzeyini arttırmak.
10.    Kamu araştırma kurumları ile üretim sektörlerinin (sanayi) işbirliğinin sağlanması.
11.    Ulusal sanayinin uluslar arası alanda rekabet gücünü artırmak.
12.    Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek ve verimliliği arttırarak üretim maliyetlerini düşürmek.
13.    Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek.
14.    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak.
15.    Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak.
16.    Araştırmacı ve nitelikli kişilere iş imkânı yaratmak.
17.    Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.