Trabzon Teknokent Alt Yapı Düzenleme İşlerinin Anahtar Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İHALE İLANI

I. İhalenin Konusu Ve Şekli:

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Kanunu kapsamında kurulan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Trabzon TEKNOKENT)'nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'ne ait Alt yapı düzenleme işinin proje ve eklerine göre  anahtar teslimi Pazarlık Usulü şekilde yapılmasıdır.

II. İhale Sahibi : Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

1. Adresi : Üniversite Mahallesi Hastane Caddesi No: 33 Ortahisar /  TRABZON

2. Telefon ve Faks Numaraları : 0 462 328 10 00 - 0 462 328 04 40

3. Elektronik Posta Adresi : info@trabzonteknokent.com.tr

III. İhalenin Konusu

 1. Niteliği : Proje ve teknik şartnameler ile birlikte gerekli izinlerin alınması dahil, Alt yapı düzenleme işlerinin anahtar teslimi yapımı.

 

 1. Yapım Yeri : Üniversite Mahallesi Hastane Caddesi No: 33 Ortahisar / TRABZON

 

 1. İşe Başlama Tarihi : İhalenin tamamlanmasından (Komisyon marifetiyle ihale kararının verilmesinden  5 gün) sonra  yapım sözleşmesi imzalanarak; 5 (beş) gün içerisinde yer teslimi ile işe başlanacaktır.
 2. İşin Süresi : Yer tesliminden sonra 150 (yüzelli) takvim günüdür.

 

IV.İhaleye Teklif verme

     Yeri, Tarihi ve Saati : Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel    Müdürlüğü.  Üniversite Mahallesi Hastane Caddesi No: 33 Ortahisar / TRABZON 29.07. 2019 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar.

 

 

V. Pazarlık Usulü İhale 

    Yeri, Tarihi ve Saati :Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İdari bina Toplantı Salonu.  Üniversite Mahallesi Hastane Caddesi No: 33 Ortahisar / TRABZON

İhale, 30.07. 2019 Salı günü saat 14:00' da yapılacaktır. (Başlayacaktır)

VI. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

 1. Tebligat adresi ve iletişim bilgileri (Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi).
 2. Kayıtlı olduğu oda belgesi.
 3. Şirket yetkilisinin yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri; Gerçek kişi işletmeler için noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verilecektir.
 5. İhale teknik şartnamesinin içeriğindeki işlerin tutarının en az 2 (iki) katı oranında benzer iş bitirme belgesi verilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 8. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.
 9. İhale dokümanı satış bedeli 500,00-(beşyüz) TL + KDV' dir.  Bu bedel Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'nin T.C. Halk Bankası Trabzon Şubesi 10000475 numaralı TL hesabına yatırılacaktır.    
 10. Firmalar, ödeme dekontunu ibraz ederek dokümanları Üniversite Mahallesi Hastane Caddesi No: 33 Ortahisar / TRABZON adresindeki, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alır.
 11. İstekliler, teknik şartname ve eklerinde belirtilen işler kapsamında anahtar teslimi 2019 yılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları, diğer kamu kurum pozları ve özel pozlar üzerinden teklif mektuplarını  hazırlayacaklardır.
 12. İhaleye sadece Türk vatandaşları ve Türk şirketleri katılabilir.
 13. Teklifler 29/07/2019 Pazartesi günü  saat 17:00' a kadar Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne bizzat teslim edilmelidir.
 14. İhaleye ilişkin hak ediş ödemesi, hazırlanacak hak edişlere dayalı olup, ödemeler hak edişlerin bakanlığa gönderilip onaylanmasından ve bakanlıktan gelen ödeneklerle yapılacaktır.